uitgevers

ArcheologischePers


publishers


Portefeuille de John Cockerill ou Description de machines d'epuisement, d'extraction, de fabriques, d'outillage, machines de bateaux a vapeur, locomotives et materiel de chemins de fer, roues hydrauliques, etc., etc., construits dans les Etablissements de Seraing, depuis leur fondation jusqu'a ce jour

publie 1862 avec l'autorisation de la Societe Cockerill

Stoommachines voor Mijnen, Fabrieken en Stoomboten gebouwd in de fabriek van Cockerill te Seraing, Belgie in de periode 1820 tot 1840

Dit portfolio met gravures van vroeg-19e-eeuwse stoommachines is bijzonder aantrekkelijk. Onze selectie omvat 18 platen. getiteld:

Steam Engines for Mines, Factories and Steam Ships built in the works of Cockerill in Seraing, Belgium in the period 1820 to 1840

This Portfolio of engravings of early 19th century (1820-1840) steam engines is most attractive. There are 18 plates in our set, entitled:

 • Balansstoommachine voor het opvoeren van het koelwater der condensors en het afpompen van het condensaat. Vermogen 8 paardenkrachten
 • Raamzaag voor boomstammen, direct aangedreven door de stoommachine
 • Tweeling stoommachine voor middeldruk en condensatie voor rivieraken met schroefvoortstuwing. Vermogen 30 paardenkrachten. Achteraanzicht
 • idem. Zijaanzicht
 • idem. Horizontale doorsnede
 • idem. Doorsnede over een cilinder
 • Horizontale stoommachine voor fabrieken en manufacturen. Vermogen 16 paardenkrachten
 • Verticale stoommachine met boven de cilinder liggend vliegwiel. Vermogen 20 paardenkrachten. Vooraanzicht
 • idem. Verticale doorsnede over de krukas
 • Balansstoommachine met expansie en condensatie. Vermogen 20 paardenkrachten. Vooraanzicht
 • idem. Verticale doorsnede haaks op de balans
 • idem. Horizontale doorsnede over de krukas
 • Tweeling stoommachine voor hoge druk als ophaalwerktuig voor een kolenmijn. Vermogen 260 paardenkrachten. Vooraanzicht
 • idem. Verticale doorsnede over de krukas
 • idem. Bovenaanzicht
 • Compound stoommachine voor de riviervaart met expansie en condensatie. Vermogen 200 paardenkrachten. Zijaanzicht
 • idem. Verticale doorsnede over de krukas
 • idem. Bovenaanzicht

verticale stoomzaag / vertical steam saw

verticale stoomzaag
vertical steam saw
 • Beam engine for pumping cooling water to and condensate from condensers. Power 8 horsepower
 • Sawing frame for tree trunks, directly driven by the steam engine
 • Twin steam engine for medium pressure and condensation for river barges with screw propulsion. Power 30 horsepower. Rear view
 • idem. Side view
 • idem. Horizontal section
 • idem. Section along a cylinder
 • Horizontal steam engine for factories and manufactories. Power 16 horsepower
 • Vertical steam engine with a flywheel placed above the cylinder. Power 20 horsepower. Front view
 • idem. Vertical section along the crankshaft
 • Beam steam engine with expansion and condensation. Power 20 horsepower. Front view
 • idem. Vertical section across the beam
 • idem. Horizontal section along the crankshaft
 • Twin steam winding engine for high pressure for a hoisting gear of a coal mine. Power 260 horsepower. Front view
 • idem. Vertical section along the crankshaft
 • idem. Top view
 • Compound steam engine for river navigation with expansion and condensation. Power 200 horsepower. Side view
 • idem. Vertical section along the crankshaft
 • idem. Top view

Alle achttien gravures van deze publicatie zijn oorspronkelijk op 300 dpi gescand. Ze meten tussen de 3000 en 5500 pixels in de breedte en tussen de 3000 en 5500 pixels in de hoogte. De bestanden zijn tussen de 9 en 12 MB groot. Ze tonen de oor­spronkelijke afbeeldingen in extreem fijn detail. Natuurlijk moet je ze wel over het scherm scrollen. Als je op een pagina in de afbeelding klikt, opent zich de grote versie van die afbeelding. Klik je in die grote afbeelding, dan kom je weer op de voorgaande pagina terug.

All eighteen engravings of this publication were originally scanned on 300 dpi. They measure between 3000 and 5500 pixels in width and between 3000 and 5500 pixels in height. The file sizes are between 9 and 12 MB. They show the original engravings in extremely fine detail. Of course you will have to scroll them on your screen. If you click an engraving on a given page, the large version of that engraving will open. Clicking in this large engraving, you are returned to the previous page.


eerste uitgave / first published type medium omvang / extent prijs / price
1862 heruitgave / re-edition digitaal / digital 18 staalgravures / steel engravings € 25,00