dommekracht / jack

ARCHEOLOGISCHE PERS

EINDHOVEN - NEDERLAND

Uitgevers in oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie

Publishers in historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
  Digitale publicaties: hedendaags lezen

  Digital publications: modern reading

Een mooi programma

Bij digitaal uitgeven zijn we niet meer gebonden aan de klassieke opzet van "een boek" en kunnen we optimaal gebruik maken van de nieuwe techniek. Denk aan ongebruikelijke indelingen van de pagina's, denk aan meer, mooiere en kleuriger afbeeldingen. Aan inzoombare gravures en tekeningen, die alle details van het origineel perfect zichtbaar maken. Aan het toevoegen van geluid en/of bewegend beeld in animatie of video.

A great programme

In digital publishing, we are no longer bound to the traditional "classic" design of "a book". We now can make optimum use of the possibilities the new technique offers. Think of unusual layouts of the pages, think of more, better and more colorful images. Think of zoomable engravings and drawings, which allow you to see the finest details of the original, perfectly clear. Think of adding sound and/or moving images in animation or video.

Onze digitale publicaties kunnen in een webbrowser worden gelezen. Je beschikt over de volle flexibiliteit van je vertrouwde browser. Links naar informatie op het Internet zijn eenvoudig klikbaar. We zenden het digitale bestand in ZIP-vorm, met de benodigde mapstructuur. Eenvoudig uit te pakken op de eigen computer.

Our digital publications can be read in a web browser. You have the full flexibility of your trusty browser in reading the publication on your computer. Links to information on the Internet are easily clickable. We send the digital file in ZIP format, with the necessary folder structure included. Easy to unzip on your own computer.


De pagina catalogus geeft een compleet overzicht van al onze hedendaagse digitale publicaties. Je kunt ze in de webwinkel eenvoudig on-line bestellen. Op de pagina betalen / verzenden vind je alle gegevens die je nodig hebt om een bestelling in de webwinkel af te ronden.


The catalogue page offers a complete list of all our contemporary digital publications. These are available for easy online ordering in the webshop. On the page payment / delivery you will find all the information you need to complete your order in the webshop.

nieuw ! - onze iBoekn


new ! - our iBoekn


Dit zijn nieuwe uitgewerkte studies; of complete facsimile uitgaven; of omvangrijker origineel bronmateriaal dat is bewerkt, vertaald en/of geannoteerd. Deze publicaties graven diep en bieden gewogen materiaal met een samenhang. Geschreven met overzicht over de materie - uitstekend geillustreerd met zorgvuldig gekozen materiaal.

These are new detailed studies; or complete facsimile reprints; or wider ranging original source material that has been edited, translated and/or annotated. These publications go deep and present well-considered and consistent material. Written with an overview of the matter - and excellently illustrated with carefully selected materials.

nu verkrijgbaar

available now


 --   Onder stoom, aspecten van de geschiedenis van de stoommachine
    een bestelling plaatsen?
    naar de webwinkel

    want to place an order?
    to the webshop
1862   Portefeuille de John Cockerill, of Stoommachines voor Mijnen, Fabrieken en Stoomboten, 1820-1840
1908   Heinrich Lanz, Mannheim - locomobielen met oververhitten stoom en klepbeweging systeem-Lentz
1922   Waarom tweetact middeldruk?
1900-2000   Rotterdammers - een ode aan de Maasstad
1913   Bessemer, Goransson and Mushet

nieuw ! - onze iPubls


new ! - our iPubls


Dit zijn korte origineeltjes, stukken puur bronmateriaal, voorzien van enig nieuw materiaal om ze goed te kunnen duiden. Gebaseerd op een stuk tekst, op een gravure, een foto, een tekening. Snel te publiceren, flexibel, intrigerend, zeer verschillend in onderwerpen en laaggeprijsd. Heel inspirerend en heel geschikt om te verzamelen. We verwachten een snelle groei in ons aanbod. Natuurlijk staan we ook open voor klanten die geschikt materiaal willen suggereren of kunnen aanleveren .... werk mee aan ons fonds!

These are short and pure pieces of original source material, with some new material added so that the material can be properly interpreted. Based on a piece of text, on an engraving, on a photograph or a drawing. Quickly published, flexible, intriguing, very diverse in subjects and low priced. Exceedingly inspiring and very suitable to collect. We expect rapid growth in this programme. Of course we also like to listen to customers who wish to suggest suitable material or supply such stuff .... come and contribute to our fund!

nu verkrijgbaar

available now


1825   Manufacture of Zinc in Great Britain: William Champions Zinc Process
    een bestelling plaatsen?
    naar de webwinkel

    want to place an order?
    to the webshop
1920   Heissluftmotoren der Motoren- und Maschinenfabrik Otto Bottger, Dresden
1920   Heissluftmotor der Eilenburger Eisengiesserei und Maschinenfabrik Alexander Monski
1898   Dowson persgasgenerator-installatie voor gasmotoren van The Dowson Economic, Gas & Power Co.
1898   Horizontale gasmotor van de Gasmotoren-Fabrik Deutz, Keulen, Duitsland
1898   Verticale gasmotor met bovenliggende krukas van de Gasmotoren-Fabrik Deutz, Keulen, Duitsland
1898   Horizontale petroleum motor, Fabrikaat D.W. van Rennes, Utrecht


30 jaar uitgeven .... (II)

(voortgezet van de pagina traditionele boeken).

30 years in publishing .... (II)

(continued from the page traditional books).

Onze eerste digitale producties werden op CD-ROMs gebrand en zo verspreid. Het Internet was in die tijd nog niet zo algemeen en de snelheid van digitale communicatie was nog laag. De leessnelheid vanaf CD-ROM was wel hoog.

We gebruikten HTML om de CD-ROMs universeel toegankelijk te maken. Ze konden dan in een webbrowser gelezen worden, op vrijwel elke computer. Apparaten als E-readers bestonden nog niet. De monitoren waren nog klein in scherm (en groot in afmetingen en gewicht). Al met al moest er heel wat worden gesleuteld om een publicatie perfect leesbaar op het scherm te krijgen, zonder excessief scrollen.

Een CD-ROM was klein en licht, hij kon veel makkelijker worden meegenomen dan een klassiek boek. Maar om het digitale boek op de CD-ROM te lezen, moest je toch naar een zware, grote en immobiele computer .... Dat veranderde pas met de komst van (eerst) de laptop en (later) de notebook. In feite de voorlopers van de E-reader.

Met de verdere stormachtige ontwikkeling van de Internet-technologie en de bijbehorende apparatuur is onze aanpak gewijzigd. Tegenwoordig leveren wij onze publicaties in de vorm van digitale bestanden, die op PCs, notebooks en E-readers gelezen kunnen worden.

Deze bestanden verzenden we aan onze klanten via een file transfer service. Er is geen sprake meer van de CD-ROM als drager. Digitaal versturen gaat snel, bijna momentaan. Als de klant digitaal betaalt, kan hij vrijwel per omgaande over de gewenste publicatie beschikken. En wereldwijd digitaal verzenden kost niets!

Our first digital productions were burned on CD-ROMs and so distributed. The Internet at that period was not so generally used and its speed of communication was still low. Reading information from a CD-ROM was much faster.

We used HTML to make the CD-ROMs universally accessible and readeable. In this way the text could be read in a webbrowser on any or at least many computer platform(s). Devices such as E-readers were not invented yet. The computer monitors were small in screen (and large in size and weight). All in all it was a bit of a job to get a publication perfectly legible on the screen, without excessive scrolling.

A CD-ROM is small and weighs hardly anything, it could be carried along much easier than a heavy book. But if you wanted to read the digital book on the CD-ROM, you had to go to a heavy, large and immobile computer .... That changed only with the arrival of (first) the laptop and (later) the notebook. The precursors of the E-reader.

With the further (tremendous) development of Internet technology and the associated equipment, we have again changed our approach. Nowadays we don't use CD-ROMs anymore. We deliver our publications in the form of digital files that will run on PCs, notebooks and E-readers.

We send these files to our customers via a file transfer service. There is no longer any question of the CD-ROM as a carrier. Digital sending is fast, almost instantaneous. If the customer pays digitaly, he can receive the desired publication almost immediately. And worldwide digital sending is free!


   top
   startpagina / home page